Saturday, December 27, 2008


Happy new year for all of the people who lived in world.i wish the best time for all of them and you who read these sentences .
i Wish your Life will always be Bright and God gives You…12 Month of Happiness,52 Weeks of Fun,365 Days Success,8760 Hours Good Health,52600 Minutes Good Luck,3153600 Seconds of Joy…and that’s all! ”

Friday, December 12, 2008

After years i come again for a moment

Tuesday, October 11, 2005

Friday, November 14, 2003

معماری و طبیعت

Monday, July 07, 2003

ãíÎæÇåã ÈãíÑã
ãíÎæÇåã í˜ ãíáíÇÑÏ ÈÇÑ ÈãíÑã
æ ÏÑ ÌåÇäí ÈÑÎíÒã¡
˜å åãÓÇí?Çä í˜Ïí?Ñ ÑÇ ÈÔäÇÓäÏ.
æ ãÑÏã¡
åãå Ñä?åÇ ÑÇ ÏæÓÊ ÈÏÇÑäÏ.
ãíÎæÇåã ÏÑ ÌåÇäí ÈÑ ÎíÒã
˜å ÚÔÞ Èå ÞíãÊ áÈÎäÏ ÈÇÔÏ.
ãÑÏÇä äãíÑäÏ¡
ÒäÇä ä?ÑíäÏ¡
æ åãå ˜æϘÇä¡?ÏÑÇä ÎæÏ ÑÇ ÈÔäÇÓäÏ.
ÚÏÇáÊ ÈÇÛí ÈÇÔÏ¡
˜å ãÑÏã ÏÑ Âä ÓíÈåÇí í˜ÓÇä ÈÎæÑäÏ¡
æ í˜ÓÇä ÈãíÑäÏ.
ãíÎæÇåã ÏÑ ÌåÇäí ÈÑ ÎíÒã¡
˜å åí? ÇäÓÇäí¡ ÈíÔ ÇÒ í˜ ÈÇÑ äãíÑÏ!
ÇËÑ:ŽÇ˜ ?Ñå æÑ
ãÊÑÌã:ÇÍãÏ ÔÇãáÜÜÜÜÜæ

ãíÎæÇåã ÈãíÑã
ãíÎæÇåã í˜ ãíáíÇÑÏ ÈÇÑ ÈãíÑã
æ ÏÑ ÌåÇäí ÈÑÎíÒã¡
˜å åãÓÇí?Çä í˜Ïí?Ñ ÑÇ ÈÔäÇÓäÏ.
æ ãÑÏã¡
åãå Ñä?åÇ ÑÇ ÏæÓÊ ÈÏÇÑäÏ.
ãíÎæÇåã ÏÑ ÌåÇäí ÈÑ ÎíÒã
˜å ÚÔÞ Èå ÞíãÊ áÈÎäÏ ÈÇÔÏ.
ãÑÏÇä äãíÑäÏ¡
ÒäÇä ä?ÑíäÏ¡
æ åãå ˜æϘÇä¡?ÏÑÇä ÎæÏ ÑÇ ÈÔäÇÓäÏ.
ÚÏÇáÊ ÈÇÛí ÈÇÔÏ¡
˜å ãÑÏã ÏÑ Âä ÓíÈåÇí í˜ÓÇä ÈÎæÑäÏ¡
æ í˜ÓÇä ÈãíÑäÏ.
ãíÎæÇåã ÏÑ ÌåÇäí ÈÑ ÎíÒã¡
˜å åí? ÇäÓÇäí¡ ÈíÔ ÇÒ í˜ ÈÇÑ äãíÑÏ!
ÇËÑ:ŽÇ˜ ?Ñå æÑ
ãÊÑÌã:ÇÍãÏ ÔÇãáÜÜÜÜÜæ

Wednesday, April 02, 2003

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Tuesday, March 25, 2003

Email:
sarrafinik@gmail.com
happy new year